جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

طلیعه

فصلنامه

سردبیر : دکتر حسنعلی اخلاقی امیری
مدیر مسئول : دکتر حسنعلی اخلاقی امیری
اعضای هیئت تحریریه:
کارشناس اجرایی : مهدی بهمن
تلفن : +985118557310
ایمیل: info@m-safir.ir
نشانی: مشهد مقدس ـ خیابان امام خمینی 35 ـ جامعه المصطفی العالمیه. کد پستی 9137984318