جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

دو فصلنامه

سردبیر : کریم عبداللهی نژاد
مدیر مسئول : حسنعلی اخلاقی امیری
اعضای هیئت تحریریه:
کریم عبداللهی نژاد
حسن علی اخلاقی امیری
کریم عبداللهی نژاد
حسین صابری
یعقوبعلی برجی
علی رحمانی فرد
محمدمهدی قبولی درافشان
رضا دانشور ثانی
کارشناس اجرایی : هادی هاشمی
ویراستار علمی: سیدصادق حیدری
تلفن : 51 38557310
ایمیل: info@m-safir.ir
نشانی: مشهد مقدس، خیابان امام خمینی ره، بین امام خمینی 35 و 37 جامعه المصطفی العالمیه، طبقه 2، معاونت پژوهش