جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

پژوهشنامه کلام

دو فصلنامه

سردبیر : مرتضی حسینی شاهرودی
مدیر مسئول : حسنعلی اخلاقی امیری
اعضای هیئت تحریریه:
سیدمرتضی حسینی شاهرودی
قدرت الله خیاطیان
عزالدین رضا نژاد
محمدجعفر علمی
مهدی کریمی
جهانگیرمسعودی
حسین هوشنگی
کارشناس اجرایی : هادی هاشمی
ویراستار علمی: سیدصادق حیدری
تلفن : +98 51 38557310
ایمیل: kalamjournal.miu@gmail.com
نشانی: مشهد مقدس ـ خیابان امام خمینی ـ حدفاصل کوچه 37 و 37 ـ جامعه المصطفی العالمیه مشهد ـ معاونت پژوهش