جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

مطالعات فقه امامیه

دو فصلنامه

سردبیر : یعقوبعلی برجی
مدیر مسئول : یعقوبعلی برجی
اعضای هیئت تحریریه:
• حسن آقانظری
محمدرسول آهنگران
یعقوبعلی برجی
علی رحمانی فرد
حبیب‌الله طاهری آکردی
سید حسن عابدیان
مصطفی محامی
کارشناس اجرایی : حسین عباسی
ویراستار علمی: احمد نائینی
تلفن : 37182503
ایمیل: zamzam.maarif@gmail.com
نشانی: قم/ چهارراه شهدا / خیابان حجتیه / مدرسه حجتیه / مجتمع آموزش عالی فقه