جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

مطالعات آموزش زبان فارسی

دو فصلنامه

سردبیر : دکتر محمود مهرآوران
مدیر مسئول : دکتر بهاءالدین اسکندری
اعضای هیئت تحریریه:
دکترمحمود بشیری
دکتراحمد رضایی
دکتررضامراد صحرایی
دکترمحمد فولادی
دکتریحیی کاردگر
دکترمحمود مهرآوران
دکترعباسعلی وفایی
دکترمحمدرضا یوسفی
کارشناس اجرایی : احمد فرج اللهی
ویراستار علمی: دکتر محمود مهرآوران
تلفن : 183-32932847
ایمیل: Farsimag@ilis.ir
نشانی: قم- بلوار امین- روبروی صداوسیما - مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی