جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

دو فصلنامه

سردبیر : محمد فاکر میبدی
مدیر مسئول : یعقوبعلی برجی
اعضای هیئت تحریریه:
محمد فاکر میبدی
هادی حجت
ناصر رفیعی محمدی
محمد باقر سعیدی روشن
عبدالله حاجی علی لالانی
سید کمال حسینی
کارشناس اجرایی : حسین عباسی
ویراستار علمی: احمد نائینی
تلفن : 37182503 -37182114
نشانی: قم - چهار راه شهداء - خیابان حجتیه - مجتمع آموزش عالی فقه معاونت پژوهش واحد نشریات