جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

شمیم هدی

فصلنامه

سردبیر : فاطمه کبری متولیان
مدیر مسئول : محمد مهدی صفورایی
اعضای هیئت تحریریه:
تلفن : 02537183307
ایمیل: hodamas@miu.ac.ir
نشانی: خیابان انقلاب - بعد از گلزار شهدا-موسسه آموزش عالی بنت الهدی- معاونت پژوهش