عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

درباره ما

بایستگی پرداخت علمی و روزآمد به تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دنیای معاصر و نیز لزوم آسیب‌شناسی در حوزة فرهنگ دینی به منظور تبیین و عرضه صحیح و متقن اندیشه و فکر دینی و دفاع معقول از آن در جهان امروز، مطالعه محققانه جوامع مختلف را ضروری می­سازد. در این راستا پژوهشکده مطالعات منطقه ­ای پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) تلاش دارد تا با انتشار فصل­نامه پژوهش­های منطقه­ای به گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش­های علمی، نشر نتایج تحقیقات و توسعه و استحکام روابط میان پژوهشگران در حوزه مطالعات منطقه­ای همت گمارد.