عکس نشریه

پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة 

محل انتشار : م‍ؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

مدیر مسئول:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن خیری

مدیر اجرایی:

وحید نجف زاده

آدرس ایمیل:

ertebati@miu.ac.ir

---------------------------

تلفن نشریه

025-32133241

 

مترجم: مرتضی ملتی

ویراستار: معصومه اصغری

صفحه آرا : زهرا عزیز زاده

درباره ما