عکس نشریه

نیستان ادیان و مذاهب

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

محمد باقر قیومی

سردبیر:

سید محمد جعفر نوری

مدیر اجرایی:

سید رضا هاشمی

آدرس ایمیل:

Nayestanmagazine@ gmail.com

درباره ما