عکس نشریه

پژوهشنامه حقوق

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

سید علی موسوی گیزابی

سردبیر:

عبدالبصیر نبی زاده

مدیر اجرایی:

محمدنعیم شریفی، عزیزالله شیخ زاده

آدرس ایمیل:

Pajuheshname@Gmail.com

درباره ما