عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

درباره ما

زمینه انتشار
این نشریه در زمینه فقه اسلامی منتشر شده و در صدد است با ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی، نسبت به تحلیل، نقد و بررسی اندیشه‌های مطرح در حوزه فقه اسلامی و طرح موضوعات و مسائل نو فقهی و حقوقی چاره اندیشی نموده و به چالش های فکری فرا روی انسان امروز خصوصاً در جهان اسلام پاسخگو باشد.