عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

درباره ما

این نشریه در زمینه مباحث کلامی منتشر می شود و در صدد است با ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی نسبت به تحقیق دقیق، عمیق، جامع و منسجم و نقد و بررسی اندیشه‌های مطرح در حوزه کلام اسلامی، کلام تطبیقی و کلام جدید و طرح موضوعات و مسائل نو کلامی چاره اندیشی نموده و به چالش‌های فکری فراروی انسان امروز خصوصا در جهان اسلام پاسخگوباشد.

 نشریه «پژوهشنامه کلام» به استناد نامه168318/18/3 مورخ 16/08/1394 جلسه کمیسیون وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورخ 29/07/1394 مطرح و از شماره اول حایز رتبه علمی-پژوهشی گردید.