عکس نشریه

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

حمید پارسانیا

درباره ما

 

بایستگی تحقیق عمیق، دقیق، جامع و منسجم پیرامون پیساختهای اندیشه دینی و نظامهای اجتماعی مبتنی بر آن و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به مسائل فکری دنیای اسلام به تناسب شرایط کنونی جوامع و نیز لزوم آسیبشناسی در حوزة فرهنگ دینی به منظور تبیین و عرضه صحیح و متقن و دفاع معقول از اندیشه و فکر دینی در جهان امروز و صیانت از هویت فرهنگی و فکری مسلمانان و ارایه دستاوردهای علمی استادن و دانشپژوهان جامعه المصطفی9 العالمیه انتشار نشریات متنوعی را در این نهاد علمی فرض مینمایند.

                این نشریه به بررسی و ارزیابی دست­آوردهای نظری متفکران مسلمان معاصر که ناظر به معضلات معرفتی جهان اسلام بوده و دارای ویژگی­های زیر باشند، می­پردازد: مطالعات برخوردار از نگاه جامعه شناختی، حاوی تحلیلهای جامع و ایده های نو، ناظر به حل چالشهای نظری معاصر جهان اسلام و معطوف به رویکرد اندیشمندان معاصر جهان اسلام (بویژه اندیشمندان غیر ایرانی)


اهداف

1.     نظریهپردازی و تولید علم در عرصه علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی

2.     تعمیق و ترویج آموزههای اسلامی و معارف اهل بیت:

3.     تحلیل، نقد و بررسی اندیشههای معاصر مسلمین و نظریات آنها در حوزه علوم اسلامی و انسانی

4.     ارائه الگوها و نظریههای کاربردی اسلامی در برابر چالشهای اجتماعی معاصر

5.     تبیین اندیشههای بنیادین اسلام و نظامسازی مبتنی بر آن در عرصههای مختلف

6.     ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه

 

سیاستها  

1.     محوریت اسلام ناب و مکتب اهل بیت: و اندیشهها و آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری و گفتمان انقلاب اسلامی

2.     رعایت حدود و موازین اسلامی

3.    توجه به نیازها و اولویتهای پژوهشی در عرصه بینالملل و در زمینههای علوم اسلامی و انسانی

4.     تاکید بر استفاده از اساتید، پژوهشگران، طلاب و فضلای غیر ایرانی در هیأت تحریریه، نگارش، گفت وگو و اقتراح

5.     تحفظ بر اصالتها و ارزشهای حوزوی

6.     رعایت و التزام به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

7.     رعایت احترام اشخاص حقیقی و حقوقی

8.     رعایت اصل تقریب مذاهب اسلامی و خودداری از طرح مباحث چالش آفرین

9.     تعامل و همکاری با مراکز علمی و نشریات هم سوی داخلی و خارجی