جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اسلام و مسلمانان در آلبانی و تهدیدهای تاریخی و مدرن نسبت به آنان

صفحه: 81تا 94

نویسندگان: سید امیرحسین اصغری ،

کلیدواژگان: آلبانی ، هویت اسلامی ، تهدیدهای تاریخی و مدرن اسلام در آلبانی ، عرفان اسلامی در آلبانی ، مسیحی‌سازی در آلبانی ، دوران پساکمونیسم در آلبانی ،

2

عنوان: سه مساله زبانشناسی از دیدگاه سامی فراشری

صفحه: 11تا 32

نویسندگان:

کلیدواژگان: زبانشناسی ، سامی فراشری ، زبان آلبانیایی ،

3

عنوان: نگاه تحلیلی به گذشته چهل سالگی شرق شناسی آلبانیایی

صفحه: 117تا 123

نویسندگان: Abdullah Rexhepi ،

کلیدواژگان: شرق شناسی آلبانیایی ، اسلامشناسی ، ،

4

عنوان: تأسیس و نتایج چهل سالگی شرق شناسی آلبانیایی

صفحه: 123تا 140

نویسندگان: Prof .Dr. Feti Mehdiu ،

کلیدواژگان: کوزوو ، شرق شناسی آلبانیایی ، دانشگاه پریشتینا ،

5

عنوان: واژه های شرقی در زبان آلبانیایی چگونه بنویسیم؟ « طرح یک نظریه »

صفحه: 131تا 152

نویسندگان: Prof. Dr. Mehdi Polisi ،

کلیدواژگان: زبانهای شرقی ، زبان آلبانیایی ، فارسی ، عربی ، ترکی ،

6

عنوان: نگاه به ادبیات اسلامی آلبانیایی

صفحه: 9تا 42

نویسندگان: Hasan Kaleshi ،

کلیدواژگان: ادبیات اسلامی آلبانیایی ، نویسندگان مسلمانان آلبانیایی ،

7

عنوان: مبارزات آلبانیایی ها علیه امپراطوری عثمانی

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: Dr. Suat Zeyrek ،

کلیدواژگان: مبارزات آلبانیایی ، امپراطوری عثمانی ، آلبانی ،