جستجوی پیشرفته


1

عنوان: جدایی جنوب ســــودان و پیامدهای آن برای جهان اسلام

صفحه: 101تا 126

نویسندگان: اسماعیل رضوانی‌فر ،

کلیدواژگان: سودان ، جنوب سودان ، جهان اسلام ، رژیم صهیونیسیتی ، آمریکا ، غرب. ،

2

عنوان: نقش اسلام هراسی در افزایش گرایش به اسلام در اروپا وآمریکا

صفحه: 15تا 52

نویسندگان: نورالدین اکبری کریم آبادی ،

کلیدواژگان: اسلام‌هراسی ، اروپا ، آمریکا ، اسلام ، رسانه‌ها ،

3

عنوان: چالش¬های فرا منطقه‌ای فراروی مسلمانان آسیای مرکزی

صفحه: 71تا 94

نویسندگان: نصرالله حسین زاده ،

کلیدواژگان: آسیای مرکزی ، آمریکا ، اسرائیل ، تاجیکستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، ترکمنستان و ایران. ،

4

عنوان: ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

صفحه: 9تا 30

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،سید احمد هاشمی علی آبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة المعارف آمریکانا ، استشراق ، وحی ، اعجاز ،

5

عنوان: تحلیل کارکردی جرم ازنظر دورکیم تا نگاه ساختاری مرتن

صفحه: 71تا 93

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دورکیم ، جامعه‌ مکانیکی و ارگانیکی ، آنومی و جرم ، مرتن ، ساختار فرهنگی آمریکا. ،

6

عنوان: نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در واگرایی ایران و مصر در دوره جمال عبدالناصر طی سال‌های (1960-1955م)

صفحه: 89تا 108

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،کبری شاه‌حسینی فارسی ،

کلیدواژگان: ایران ، مصر ، جمال عبدالناصر ، آمریکا ، شوروی. ،