جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مسلمانان بالکان و علم دینی، میان سنّت و تجدد

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: سعید خلیل اویچ ،

کلیدواژگان: اسلام ، بالکان ، حوزه‏های علمیه ، عالمان برجسته‏ی اسلاو جنوبی ، نظام آموزش دینی سنتی و مدرن ،

2

عنوان: تبیین و ارزیابیِ آموزش مقایسه‌ای ادیان در تربیت دینی *

صفحه: 37تا 64

نویسندگان: سید نقی موسوی ،

کلیدواژگان: تربیت دینی ، آموزش مقایسه‌ای ، آموزش دین ، آموزش دربارۀ دین ،