1

عنوان: تبیین و ارزیابیِ آموزش مقایسه‌ای ادیان در تربیت دینی *

صفحه: 37تا 64

نویسندگان: سید نقی موسوی ،

کلیدواژگان: تربیت دینی ، آموزش مقایسه‌ای ، آموزش دین ، آموزش دربارۀ دین ،