1

عنوان: جایگاه عالمان شیعه در دائره المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 33تا 49

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،رفیع میرزا محمد ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف ، الیورلیمن ، شیعه ، شیخ مفید ، آیت الله خویی. ،