1

عنوان: حکم وقف قبل از «أم» منقطعه

صفحه: 73تا 94

نویسندگان: محمد عشایری منفرد ،علی‌جان احسانی ،

کلیدواژگان: وقف کافی ، أم منقطعه ، اعراب ، جمله‌ی مستأنفه ، بل اضراب. ،