1

عنوان: تحلیل روش شناختی و محتوایی تاریخ‌نگاری طبرسی با تکیه بر إعلام الوری بأعلام الهدی

صفحه: 29تا 68

نویسندگان: سیدحامد نیازی ،

کلیدواژگان: تاریخ ، تاریخ‌نگاری ، طبرسی ، إعلام الوری بأعلام الهدی ، نظریه تقریب. ،