جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی معاد مقبول ابن سینا

صفحه: 87تا 100

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ،فاطمه کبری طالبی ،

کلیدواژگان: معاد جسمانی ، معاد روحانی ، مبانی فلسفی ، ادله فلسفی ، ابن‌سینا ،

2

عنوان: بررسی چیستی ادراک کلیات و جزئیات از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه: 27تا 42

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ،محمدمهدی گرجیان ،

کلیدواژگان: ادراک کلیات ، تئوری تجرید ، تئوری تعالی ، مراحل ادراک ، ابن‌سینا ، ملاصدرا. ،

3

عنوان: نوآوریهای ابن‌سینا در تفسیر فلسفی سوره توحید و نقد محقّق دوانی

صفحه: 107تا 129

نویسندگان: جمال سروش ،سید محمّدمهدی ضیغمیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، فلسفه ، سوره توحید ، ابن‌سینا ، محقق دوانی ، نوآوری ،