جستجوی پیشرفته


1

عنوان: منع ازدواج اجباری در نظام حقوقی، کیفری افغانستان

صفحه: 73تا 98

نویسندگان: سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: ازدواج اجباری ، منع خشونت ، منع ازدواج اجباری ، افغانستان ، زنان. ،

2

عنوان: بررسی عوامل و پی آمد های خشونت خانوادگی علیه زنان (با نگاه ویژه به افغانستان)

صفحه: 83تا 110

نویسندگان: سید عبد البصیر حسینی ،سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: خشونت ، ضرب‌وجرح ، زن ، خشونت خانوادگی ، ازدواج اجباری ،

3

عنوان: اجبار و اکراه در حقوق جزای ایران و افغانستان

صفحه: 87تا 112

نویسندگان: محمدجواد صفدری ،

کلیدواژگان: اجبار ، اکراه ، مجبور ، مکرِه ، مکرَه ، تهدید ، ضرر. ،