جستجوی پیشرفته


1

عنوان: رابطه قرائات و بیانات تفسیری

صفحه: 99تا 118

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت تنزیلی ، قرائت تفسیری ، اختلاف قرائت ، قرائات ،

2

عنوان: روایات ائمه معصومین و توهّم تحریف قرآن با نگاهی بر آرای علامه عسکر‌ی

صفحه: 87تا 110

نویسندگان: عبدالرضا زاهدی ،اعظم پاک اندیش ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائت ، روایات منتقله ، توهم تحریف ، روایات تحریف‌نما ، علامه عسکری. ،

3

عنوان: قرائت و مصداق‌ آیه «سلام علی ال یاسین»

صفحه: 97تا 120

نویسندگان: مجید چهری ،عبدالحسین شورچه ،

کلیدواژگان: قرآن ، الیاس ، ال یاسین ، الیاسین ، یس ، آل یاسین ، اختلاف قرائت ،

4

عنوان: نقد دیدگاه بلاشر در زمینه گسترش قرائات

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،محمد مهدی اله وردی¬ها ،

کلیدواژگان: قرائت ، بلاشر ، خاورشناسان ، اختلاف قرائت ، تحریف ،