جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تبیینی از جباریت خداوند و اختیار انسان

صفحه: 53تا 72

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان ،حسام‌الدین شریفی ،

کلیدواژگان: جبر ، توحید افعالی ، علم پیشین الهی ، اختیار ، عین ثابت. ،

2

عنوان: علم الهی و اختیار انسان با توجه به مشکل پدیده‌های شر

صفحه: 153تا 180

نویسندگان: مرصاد حاج‌ایلیچ ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: اختیار انسان تعین ، علم پیشین الهی ، هماهنگی پیشین بنیاد ، کل نظام هستی ، اراده آزاد ، شر اختیاری ، جبر ، عدالت‌محوری. ،

3

عنوان: بررسی تقدیر در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 143تا 162

نویسندگان: مینا صفایی نیک ،راضیه حسینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تقدیر ، سرنوشت ، اختیار ، مستشرقان ، لیدن ،

4

عنوان: بررسی فقهی قرارداد اختیار(option)*

صفحه: 6تا 33

نویسندگان: محمدعلی خادمی ،

کلیدواژگان: قرارداد ، اختیار معامله ، بیع ، عقود ، ماهیت معامله ،

5

عنوان: حکم فقهی اقرار با استفاده از روشهای قهری

صفحه: 6تا 42

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: اقرار ، اختیار ، اکراه ، قهر ، شیوه‌های خشونت‌آمیز ،

6

عنوان: نقد دیدگاه‌های رایج درباره حقیقت عصمت

صفحه: 103تا 124

نویسندگان: ابوالفضل کیاشمشکی ، حیات‌الله ناطقی ،

کلیدواژگان: عصمت ، عدالت ، اختیار ، معصوم ، لطف ، موهبت ، علم. ،

7

عنوان: بررسی تحلیلی مسائل پیرامونی عاشورا (با رویکرد پاسخ به شبهات)

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: حسین عندلیب ،

کلیدواژگان: شبهات عاشورا ، علم امام به شهادت ، اختیار و انتخاب مردم کوفه ، حضرت علی اصغر ، حضرت رقیه ، ادله جواز سینه زنی ،

8

عنوان: بررسی دیدگاه اشاعره درباره «افعال انسان» بر اساس نظریه صدر الدین شیرازی

صفحه: 43تا 67

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحایی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: افعال عباد ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالهین شیرازی ، ابوالحسن اشعری. ،

9

عنوان: «اختیارات حاکم اسلامی در جرائم و مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفی»

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مجازات ، تعزیرات ، احکام حکومتی ، احکام سلطانیة ، اختیارات حاکم ، ولی‌فقیه. ،