جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تبیینی از جباریت خداوند و اختیار انسان

صفحه: 53تا 72

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان ،حسام‌الدین شریفی ،

کلیدواژگان: جبر ، توحید افعالی ، علم پیشین الهی ، اختیار ، عین ثابت. ،

2

عنوان: علم الهی و اختیار انسان با توجه به مشکل پدیده‌های شر

صفحه: 153تا 180

نویسندگان: مرصاد حاج‌ایلیچ ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: اختیار انسان تعین ، علم پیشین الهی ، هماهنگی پیشین بنیاد ، کل نظام هستی ، اراده آزاد ، شر اختیاری ، جبر ، عدالت‌محوری. ،

3

عنوان: بررسی تقدیر در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 143تا 162

نویسندگان: مینا صفایی نیک ،راضیه حسینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تقدیر ، سرنوشت ، اختیار ، مستشرقان ، لیدن ،

4

عنوان: بررسی فقهی قرارداد اختیار(option)*

صفحه: 6تا 33

نویسندگان: محمدعلی خادمی ،

کلیدواژگان: قرارداد ، اختیار معامله ، بیع ، عقود ، ماهیت معامله ،

5

عنوان: حکم فقهی اقرار با استفاده از روشهای قهری

صفحه: 6تا 42

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: اقرار ، اختیار ، اکراه ، قهر ، شیوه‌های خشونت‌آمیز ،

6

عنوان: نقد دیدگاه‌های رایج درباره حقیقت عصمت

صفحه: 103تا 124

نویسندگان: ابوالفضل کیاشمشکی ، حیات‌الله ناطقی ،

کلیدواژگان: عصمت ، عدالت ، اختیار ، معصوم ، لطف ، موهبت ، علم. ،

7

عنوان: مقایسه دیدگاه اشعری و ملاصدرا در باب افعال انسان

صفحه: تا

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحائی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: علت ، معلول ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالّهین شیرازی ، اشعری ،

8

عنوان: بررسی دیدگاه اشاعره درباره افعال انسان براساس نظریه صدرالدین شیرازی

صفحه: تا

نویسندگان: سید حسن بطحائی ،

کلیدواژگان: افعاد عباد جبر ، اختیار ، اراده, ، صدرالمتالّهین شیرازی ، ابوالحسن اشعری ،

9

عنوان: بررسی تحلیلی مسائل پیرامونی عاشورا (با رویکرد پاسخ به شبهات)

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: حسین عندلیب ،

کلیدواژگان: شبهات عاشورا ، علم امام به شهادت ، اختیار و انتخاب مردم کوفه ، حضرت علی اصغر ، حضرت رقیه ، ادله جواز سینه زنی ،

10

عنوان: تحلیل احادیث طینت و رابطه آن با اختیار انسان

صفحه: تا

نویسندگان: مرتضی فدایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: اخبار طینت ، جبر و اختیار ، سرشت ، سعادت و شقاوت ، علیین ، سجین. ،