1

عنوان: مسؤولیت کیفری پزشک در فقه و قوانین افغانستان و ایران

صفحه: 119تا 138

نویسندگان: محمد حسین مرادی ،

کلیدواژگان: فقه اسلامی ، طبیب ، رضایت بیمار ، اخذ برائت ، قصور پزشکی ، ابراء ، مسؤولیت. ،