جستجوی پیشرفته


1

عنوان: افغانستان، جرایم و تخلفات اداری

صفحه: 77تا 117

نویسندگان: عبدالبصیر نبی‌زاده ،

کلیدواژگان: جرم ، تخلف ، اداره ، افغانستان ، حقوق اداری ، تخلفات اداری ،

2

عنوان: ولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق

صفحه: 119تا 139

نویسندگان:

کلیدواژگان: ولایت ، اداره اموال ، محجور ، فقه ، حقوق ،