جستجوی پیشرفته


1

عنوان: علم الهی و اختیار انسان با توجه به مشکل پدیده‌های شر

صفحه: 153تا 180

نویسندگان: مرصاد حاج‌ایلیچ ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: اختیار انسان تعین ، علم پیشین الهی ، هماهنگی پیشین بنیاد ، کل نظام هستی ، اراده آزاد ، شر اختیاری ، جبر ، عدالت‌محوری. ،

2

عنوان: عقل عملی در آثار ابن سینا

صفحه: 113تا 133

نویسندگان: رضا برنجکار ،

کلیدواژگان: عقل عملی ، عقل نظری ، اراده ،

3

عنوان: بررسی جنون به عنوان یکی از اسباب رافع مسئولیت کیفری

صفحه: 139تا 156

نویسندگان: قنبر علی یوسفی ،

کلیدواژگان: بیمار روانی ، اختلال اراده ، نقص عقل ، جنون ، مجازات مجنون ، مسئولیت. ،

4

عنوان: مقایسه دیدگاه اشعری و ملاصدرا در باب افعال انسان

صفحه: تا

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحائی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: علت ، معلول ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالّهین شیرازی ، اشعری ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه اشاعره درباره افعال انسان براساس نظریه صدرالدین شیرازی

صفحه: تا

نویسندگان: سید حسن بطحائی ،

کلیدواژگان: افعاد عباد جبر ، اختیار ، اراده, ، صدرالمتالّهین شیرازی ، ابوالحسن اشعری ،

6

عنوان: بررسی دیدگاه اشاعره درباره «افعال انسان» بر اساس نظریه صدر الدین شیرازی

صفحه: 43تا 67

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحایی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: افعال عباد ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالهین شیرازی ، ابوالحسن اشعری. ،