جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله «ارث» در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 85تا 116

نویسندگان: دیوید پاوئرز ،محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ارث ، فرائض. ،

2

عنوان: قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: احمد مرتاضی ،مهدی صفرخانی ،

کلیدواژگان: خیارات ، قواعد عمومی ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قابلیت اسقاط ، ارث‌بری از خیار. ،

3

عنوان: تأملی فقهی بر ماده 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

صفحه: تا

نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی ،اسماعیل خدمتی ،

کلیدواژگان: وصیت ، حمل ، زنده به دنیا آمدن ، ارث ، عقد. ،

4

عنوان: قرآن و استقلال اقتصادی زنان

صفحه: 53تا 74

نویسندگان: حبیبه احمدی ،

کلیدواژگان: استقلال اقتصادی ، زنان ، درآمد ، ارث ، مهریه ، وصیت. ،

5

عنوان: تأملی فقهی بر مادۀ 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی ،اسماعیل خدمتی ،

کلیدواژگان: وصیت ، حمل ، زنده به دنیا آمدن ، ارث ، عقد. ،