جستجوی پیشرفته


1

عنوان: حمایت از اطفال بزه¬دیده در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی

صفحه: 37تا 66

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: طفل ، بزه¬دیده ، حمایت کیفری ، بزه‌دیدگی ، قوانین ایران ، قوانین افغانستان ، اسناد بین‌المللی. ،

2

عنوان: بررسی فقهی تنزیل مجدد *

صفحه: 103تا 128

نویسندگان: سعید فراهانی‌فرد ،عبداللّه انصاری ،

کلیدواژگان: تنزیل ، تنزیل مجدد ، اسناد تجاری ، تنزیل اسناد تجاری و خرید و فروش دین ،

3

عنوان: جایگاه پیشکِش‌ها در درآمدهای روزگار ناصری بر پایه اسناد 1313 ـ 1264 قمری

صفحه: 33تا 60

نویسندگان: سیدعلی‌رضا ابطحی ،نرگس کریمی ،

کلیدواژگان: پیشکش ، دوره ناصری ، قاجار ، ناصرالدین شاه ، اسناد ، سیاحان خارجی ، سفرنامه. ،

4

عنوان: نقد و بررسی آراء خاورشناسان پیرامون اسناد حدیث

صفحه: 51تا 71

نویسندگان: مهرنازگلی ،مرضیه احمد‌زاده گازر ،

کلیدواژگان: حدیث ، اسناد ، خاورشناسان ، فقه الحدیث ،