1

عنوان: اصل تربیت اسلامی چیست: عدالت یا مساوات؟*

صفحه: 121تا 138

نویسندگان: سید علی حسینی‌زاده ،

کلیدواژگان: اصول تربیتی ، اصل عدالت ، اصل مساوات ، تربیت خانوادگی ، تربیت کودک ،