1

عنوان: باز تعریف عام و مطلق و ثمرات مترتب بر آن *

صفحه: 45تا 70

نویسندگان: غلامعلی مقدم ،

کلیدواژگان: عام ، مطلق ، کلی ، اعتبارات ماهیت ، الفاظ مطلق ،