جستجوی پیشرفته


1

عنوان: پیامدهای کلان اجتماعی مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران در سه دهه اخیر

صفحه: 131تا 152

نویسندگان: وحید بینش ،سیدبسم الله مهدوی ،

کلیدواژگان: پیامد ، مهاجرت ، شیعیان افغانستان ، زنان ، پوشش ملی ، اعیاد ملی ، آسیب‌های اجتماعی ،

2

عنوان: حملات احمدشاه ابدالی، سقوط گورکانیان و تأثیر آن بر آینده منطقه و افغانستان

صفحه: 119تا 138

نویسندگان: محمد الله‌اکبری ،

کلیدواژگان: گورکانیان ، مغولان مسلمان ، احمدشاه ابدالی ، کمپانی هند شرقی ، افغانستان ،

3

عنوان: عوامل مؤثر در فقر کشورافغانستان

صفحه: 48تا 77

نویسندگان: نوروز صابری ،

کلیدواژگان: فقر ، عوامل فقر ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، عوامل فقر در افغانستان. ،

4

عنوان: اهل بیت(ع) در اشعار عایشه درانی

صفحه: 25تا 40

نویسندگان: سید جمال الدین موسوی ،

کلیدواژگان: اهل بیت(ع) ، عایشه درانی ، طریقت قادریه ، افغانستان ، عرفان و تصوف ،

5

عنوان: نظریه پخش و تأثیر حوزه‌ی علمیه‌ی قم بر معرفت سیاسی افغانستان

صفحه: 49تا 98

نویسندگان: سید آصف کاظمی ،

کلیدواژگان: معرفت سیاسی ، قم ، افغانستان ، نظریه‌ی پخش ، محوریت روحانیت در رفتار سیاسی ، شکل‌گیری احزاب. ،

6

عنوان: افغانستان، جرایم و تخلفات اداری

صفحه: 77تا 117

نویسندگان: عبدالبصیر نبی‌زاده ،

کلیدواژگان: جرم ، تخلف ، اداره ، افغانستان ، حقوق اداری ، تخلفات اداری ،

7

عنوان: بررسی تطبیقی نقش حوزه¬های علمیه نجف و قم در بیداری سیاسی افغانستان معاصر

صفحه: 113تا 137

نویسندگان: عبدالقیوم سجادی ،سیدآصف کاظمی ،

کلیدواژگان: حوزه علمیه نجف ، حوزه علمیه قم ، عالمان و طلاب افغانستانی ، بیداری سیاسی ، شیعیان ،

8

عنوان: راهبردهای جریان‌های شیعی در فرایند سیاسی افغانستان (با تأکید بر تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 1393)

صفحه: 117تا 150

نویسندگان: عبدالعلی حسنی ،

کلیدواژگان: راهبرد ، جریان ، شیعه ، سیاست ، افغانستان ، انتخابات. ،

9

عنوان: تکثر رسانه‌ها و تأثیر آن بر فرهنگ آینده‌ی افغانستان

صفحه: 151تا 184

نویسندگان: محمدعیسی رحیمی ،

کلیدواژگان: رسانه ، فرهنگ ، افغانستان ، آینده ، صنایع فرهنگی و کارکرد. ،

10

عنوان: عوامل و گونه‌های خشونت علیه زنان در افغانستان

صفحه: 3تا 42

نویسندگان: سیدیحیی هاشمی ، حمیده صابری ،

کلیدواژگان: آسیب‌شناسی ، عوامل ، گونه‌ها ، خشونت ، زنان ، افغانستان ،