جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقش منابع دینی در حکمت متعالیه

صفحه: 155تا 186

نویسندگان: خلیل موسوی ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: : قرآن ، سنّت ، حکمت متعالیه ، اقتباس ، استشهاد ، ملاصدرا. ،

2

عنوان: بررسی اقتباس قرآن از تورات

صفحه: 127تا 142

نویسندگان: علی نصیری ،محمد حسین مدبر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تورات ، اقتباس ، مستشرقان. ،

3

عنوان: دفاع دانشمندان شیعه از قرآن در برابر شبهه اقتباس

صفحه: 65تا 84

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،صدیقه پروان ،

کلیدواژگان: قرآن ، اقتباس ، عهدین ، شیعه ، مستشرقان ،