1

عنوان: ضرورت و مشروعیت حکومت و ولایت فقیه از منظر امام‌خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره)

صفحه: 93تا 118

نویسندگان: سید مجید میردامادی ،

کلیدواژگان: ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، امام‌خمینی(ره) ، میرزای نائینی(ره). ،