1

عنوان: تعرض به «تمامیت معنوی شخصیت» و رابطه آن با «تعرض به تمامیت مادی شخصیت» و «تعرضات مالی»

صفحه: 55تا 73

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: تمامیت معنوی شخصیت ، تمامیت مادی شخصیت ، اموال و دارایی. ،