جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اصل صحت در معاملات

صفحه: 103تا 125

نویسندگان: محمد نادر خلیلی ،

کلیدواژگان: الصحه ، الفساد ، اصاله الصحه ، عقود ، اکل مال به باطل ، اموال ، معامله. ،

2

عنوان: ولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق

صفحه: 119تا 139

نویسندگان:

کلیدواژگان: ولایت ، اداره اموال ، محجور ، فقه ، حقوق ،

3

عنوان: تعرض به «تمامیت معنوی شخصیت» و رابطه آن با «تعرض به تمامیت مادی شخصیت» و «تعرضات مالی»

صفحه: 55تا 73

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: تمامیت معنوی شخصیت ، تمامیت مادی شخصیت ، اموال و دارایی. ،