جستجوی پیشرفته


1

عنوان: پژوهش تطبیقی در روایات تقیه

صفحه: 96تا 120

نویسندگان: محمدصادق محسن‌زاده ،رضا اسلامی ،

کلیدواژگان: تقیه ، مشروعیت ، روایات ، اکراه ،

2

عنوان: حکم فقهی اقرار با استفاده از روشهای قهری

صفحه: 6تا 42

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: اقرار ، اختیار ، اکراه ، قهر ، شیوه‌های خشونت‌آمیز ،

3

عنوان: اجبار و اکراه در حقوق جزای ایران و افغانستان

صفحه: 87تا 112

نویسندگان: محمدجواد صفدری ،

کلیدواژگان: اجبار ، اکراه ، مجبور ، مکرِه ، مکرَه ، تهدید ، ضرر. ،