1

عنوان: تأملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم هجری

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: ایلخانان ، ممالیک ، مناسبات خارجی ، راهبرد نظامی ، راهبرد سیاسی. ،