1

عنوان: عنصر «توجیه» در نظریه معرفت‌شناسی افلاطون

صفحه: 69تا 82

نویسندگان: عباس احمدی سعدی ،

کلیدواژگان: معرفت راستین ، توجیه ، معرفت‌شناسی ، باور صادق. ،