جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مقایسه کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خودپنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد

صفحه: 63تا 76

نویسندگان: سمیه دادخواهی ،هیمن محمود فخه ،

کلیدواژگان: کارکرد خانواده ، باورهای غیرمنطقی ، خودپنداره. ،

2

عنوان: مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ،مسعود جان‌بزرگی ،مژگان آگاه هریس ،نیره ساری مطلق ،

کلیدواژگان: طرح‌واره ، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه ، باورهای غیرمنطقی ، تعارض زناشویی ، پایبندی مذهبی ، دین‌داری. ،