جستجوی پیشرفته


1

عنوان: «وقف بیان» در آیه 217 سوره بقره

صفحه: 129تا 149

نویسندگان: محمدرضا ستوده‌نیا ،شهناز عابدینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، آیه 217 سوره بقره ، وقف و ابتدا ، وصل ، وقف بیان. ،

2

عنوان: نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

صفحه: 33تا 54

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،رجاءالسادات خاتم یزدی ،

کلیدواژگان: مکی ، مدنی ، بقره ، مطففین ،ترتیب نزول. ،