جستجوی پیشرفته


1

عنوان: قرآن و آزادی سیاسی

صفحه: 123تا 159

نویسندگان: نجف لک زایی ،نصرالله نظری ،

کلیدواژگان: قرآن ، سیاست ، آزادی سیاسی ، مشارکت ، رقابت ، نظارت ، شورا ، بیعت ، حزب. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا "وین1980

صفحه: 45تا 65

نویسندگان:

کلیدواژگان: تعمیر کالا ، عدم مطابقت ، عیب ، فسخ ، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ،

3

عنوان: مسئولیت قراردادی و راه‌های جبران خسارت آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران

صفحه: 109تا 136

نویسندگان: سجاد شهباز قهفرخی ،

کلیدواژگان: مسئولیت قراردادی؛ ضمان؛ جبران خسارت؛ طرق جبران خسارت؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. ،

4

عنوان: بررسی فقهی قرارداد اختیار(option)*

صفحه: 6تا 33

نویسندگان: محمدعلی خادمی ،

کلیدواژگان: قرارداد ، اختیار معامله ، بیع ، عقود ، ماهیت معامله ،

5

عنوان: امکان سنجی بیع حقوق فکری از منظر فقه و حقوق*

صفحه: 61تا 82

نویسندگان: علیرضا فصیحی‌زاده ،وحید صادقی ،

کلیدواژگان: انتقال ، حقوق فکری ، بیع ، مال ، عین ، حق معنوی ،

6

عنوان: نقدی بر دیدگاه «مادلونگ» درباره بیعت با امام‌علی و ریشه جنگ‌های جمل، صفین و نهروان در کتاب «جانشینی حضرت محمد

صفحه: 67تا 91

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،اسدالله رحیمی ،مرتضی علوی ،

کلیدواژگان: علی} ، مادلونگ ، بیعت ، جنگ جمل ، صفین ، نهروان. ،