جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی تأدیب اطفال و کودک‌آزاری در فقه و حقوق موضوعه افغانستان

صفحه: 125تا 175

نویسندگان: سیدعلی موسوی ،

کلیدواژگان: کودک ، طفل ، کودک‌آزاری ، تنبیه بدنی ، تأدیب ، تربیت کودک. ،

2

عنوان: آیه تنبیه بدنی زنان

صفحه: 75تا 100

نویسندگان: مسعود امامی ،

کلیدواژگان: تنبیه بدنی ، ‌مجازات بدنی ، نشوز ، تأدیب ، اصلاح. ،

3

عنوان: تنبیه کودک از نگاه فریقین

صفحه: 127تا 154

نویسندگان: سید عباس موسوی ،

کلیدواژگان: طفل ، کودک ، تنبیه بدنی ، تأدیب ، تربیت کودک ،

4

عنوان: تجلی امامت در مدینه فاضله فارابی*

صفحه: 77تا 104

نویسندگان: محمدحسین حسینی ،

کلیدواژگان: مدینة فاضله ، ذوالسنه ، مقدرون ، تعلیم و تأدیب ، نوابت ،

5

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی مرز کودک¬آزاری و تنبیه کودک از سوی والدین

صفحه: تا

نویسندگان: عارف خلیلی پاجی ،سید علیرضا میرکمالی ،علی باقری ،

کلیدواژگان: کودک ، تأدیب کودک ، کودک¬آزاری ، حدود تنبیه ، مرز کودک¬آزاری و تنبیه ،

6

عنوان: بررسی فقهی و روان‌شناختی ادلۀ مشروعیت تعزیر و تأدیب کودک*

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: علی قبادیان ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، تأدیب ، تنبیه ، کودک ، فقه ، روان‌شناسی. ،

7

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی مرز «کودک¬آزاری» و «تنبیه کودک از سوی والدین»

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: عارف خلیلی پاجی ،سید علیرضا میرکمالی ،علی باقری ،

کلیدواژگان: کودک ، تأدیب کودک ، کودک¬آزاری ، حدود تنبیه ، مرز کودک¬آزاری و تنبیه. ،