جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی وحدت و یا استقلال قاعدة فراغ و تجاوز *

صفحه: 156تا 185

نویسندگان: سید مجتبی میردامادی ،

کلیدواژگان: قاعده ، فراغ ، تجاوز ، شک ، وجود ،

2

عنوان: حملات هواپیماهای بدون سرنشین از نگاه حقوق بین‌الملل

صفحه: 23تا 44

نویسندگان: سرور حیدری ،

کلیدواژگان: حقوق بین‌الملل ، تجاوز ، هواپیمای بدون سرنشین ، قلمرو هوایی ، مسئولیت بین‌المللی. ،

3

عنوان: دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان وایران با نگاهی به دفاع در پرونده زنان کتک‌خورده در حقوق انگلستان

صفحه: 61تا 85

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دفاع ، دفاع مشروع ، تجاوز ، تهاجم ، زنان کتک‌خورده در انگلستان. ،