جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقدی بر رهیافت «تجربه دینی» خاورشناسان بر وحی

صفحه: 121تا 147

نویسندگان: محمد اشرف شجاع ،

کلیدواژگان: وحی ، قرآن ، تجربه دینی ، مستشرقان. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی حقیقت وحی از دیدگاه علامه‌طباطباییرحمه الله و حسن حنفی

صفحه: 51تا 82

نویسندگان: هناء مدنی ،

کلیدواژگان: علامه طباطبایی ، حسن حنفی ، نبوت ، وحی ، تجربه دینی ، معجزه. ،

3

عنوان: بررسی حقیقت ایمان از نگاه مجتهد شبستری

صفحه: 37تا 46

نویسندگان: سید محراب‌الدین کاظمی ،

کلیدواژگان: ایمان ، تجربه دینی ، علم ، باور ، احیای دین. ،

4

عنوان: بررسی حقیقت «ایمان» از نگاه مجتهد شبستری

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی شاهرودی ،سید محراب‌الدین کاظمی ،

کلیدواژگان: ایمان ، تجربه دینی ، علم ، باور ، مجتهد شبستری. ،

5

عنوان: رابطه دین و تجربه دینی

صفحه: 115تا 144

نویسندگان: علی حسین جعفری ،

کلیدواژگان: تجربه دینی ، تفسیر تجربه دینی ، منشأ دین ، کثرت‌گرایی دینی ، وحی ، عقل. ،

6

عنوان: بررسی و نقد نظریه «نیوبرگ» درباره همبستگی بین اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیات اعصاب

صفحه: 91تا 113

نویسندگان: علی سنایی ،اسحاق رحیمیان بوگر ،هادی هاشمی ،

کلیدواژگان: الهیات اعصاب ، نیوبرگ ، مغز ، تجربه دینی ،