1

عنوان: ارزیابی مفهوم شرب مسکربا نگرشی به مادة 264 قانون مجازات اسلامی *

صفحه: 83تا 110

نویسندگان: میثم خزاعی ،جواد ریاحی ،طه زرگریان ،

کلیدواژگان: مصرف ، شرب ، تناول ، تزریق ، تدخین ،