جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی تأدیب اطفال و کودک‌آزاری در فقه و حقوق موضوعه افغانستان

صفحه: 125تا 175

نویسندگان: سیدعلی موسوی ،

کلیدواژگان: کودک ، طفل ، کودک‌آزاری ، تنبیه بدنی ، تأدیب ، تربیت کودک. ،

2

عنوان: تنبیه کودک از نگاه فریقین

صفحه: 127تا 154

نویسندگان: سید عباس موسوی ،

کلیدواژگان: طفل ، کودک ، تنبیه بدنی ، تأدیب ، تربیت کودک ،

3
4

عنوان: اصل تربیت اسلامی چیست: عدالت یا مساوات؟*

صفحه: 121تا 138

نویسندگان: سید علی حسینی‌زاده ،

کلیدواژگان: اصول تربیتی ، اصل عدالت ، اصل مساوات ، تربیت خانوادگی ، تربیت کودک ،