جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه قرآن» از دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن

صفحه: 73تا 97

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه قرآن ، مستشرقان ،

2

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین

صفحه: 21تا 48

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه ، ترجمه‌های قرآن ، دایرة المعارف لیدن ، مستشرقان. ،

3

عنوان: هدف‌های مستشرقان در ترجمه قرآن

صفحه: 59تا 72

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،بختیار اسماعیل‌اف ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ترجمه ، اهداف. ،

4

عنوان: بررسی سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسلامی از منظر ترجمه علوم

صفحه: 7تا 29

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،پروین اصغری ،

کلیدواژگان: ایرانیان ، نهضت ترجمه ، تمدن اسلامی ، قرن دوم ، قرن چهارم. ،

5

عنوان: بررسی و نقد مبانی انسان شناختی علوم اجتماعی پرسپکتیویستی

صفحه: 113تا 130

نویسندگان: جعفر مروارید ،رضا اکبری ،

کلیدواژگان: نسبی¬گرایی ، انسان‌گرایی ، عقلانیت ، بین الاذهانیت ، سرشت مشترک بشر ، تاریخ¬مندی ، برساخت‌گرایی اجتماعی ، هرمنوتیک ، برهان همانندی ، برهان ترجمه. ،