1

عنوان: امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: امنیت قضایی ، حقوق دفاعی متهم ، تضمین‌های امنیت قضایی ، دادرسی افغانستان ،